Stanovy

STANOVY
„Spolku Moje Ročovsko,z.s.“

Článek I
Název spolku

 ,,Spolek Moje Ročovsko, z.s. (dále jen spolek).

Článek II
Sídlo spolku

Sídlem Spolku Moje Ročovsko,z.s. je na adrese Ročov 89, PSČ 439 67

Článek III
Účel spolku

Účelem spolku je organizace a pořádání kulturních , společenských a sportovních  akcí
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1. Zajištěním a organizací kulturních, společenských a  sportovních akcí
2. Podpora společenského života v regionu Ročov a okolí
3. Spolupráce při podpoře rozvoje regionu Ročova a okolí

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.
2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku, STANOVY „Spolku Moje Ročovsko,z.s.“
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky.

5. Členství spolku zaniká :

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
e) nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném členskou schůzí.

Článek V
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 1 roku.
2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.
4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 – Delegát

1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny. 3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI
Správní rok

1. Správní rok začíná 1. února a končí 31. ledna následujícího roku.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky spolku použity na opravu Kostela Narození Panny Marie v Horním Ročově.

Článek X
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.


Účinnost od 4.1.2016


V Ročově  dne 4.1.2016


Sepsali: Hrdlička Stanislav, Ludmila Rajnyšová